Kaavaluonnos lisää monipuolista rakentamista alueella. Tavoitteena on viihtyisä ja houkutteleva kaupunginosa.

Rantakylän Puronsuuhun kaavoitetaan uusi kerrostalovaltainen asuntoalue Pielisjoen rannan läheisyyteen. Vanhojen kerrostaloalueiden täydennysrakentaminen parantaa palveluiden saavutettavuutta asukkaille ja tukee alueen palvelujen kehittymistä.

Pientalotonttien kysyntään vastataan uudella asuntoalueella Utran koilliskulman asemakaavoittamattomalla alueella.

Tärkeä osa kaavaa on alueen rantojen elävöittäminen ja niiden virkistyskäytön lisääminen.

Viherympäristö ja ulkoilureitit ovat tärkeitä alueen viihtyvyyden edistäjiä.

Kaava-alueella on laadittu useita selvityksiä ja liikennesuunnitelma. Rakennussuojelu ja luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät suojelukohteet vahvistetaan kaavamerkinnöin ja määräyksin.

– Kaavaa varten laadimme luonto- ja maisemaselvityksen sekä kulttuuri- ja rakennushistoriallinen selvityksen. Ja esimerkiksi liikennesuunnitelmaa varten laadittiin liikennemelu- ja tärinäselvitykset, kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen kertoo.

Liikennesuunnittelussa pääpaino on joukkoliikenteen sekä jalankulun ja polkupyöräilyn olosuhteiden edistämisessä sekä niiden kulkutapaosuuksien kasvattamisessa. Tavoitteena on autoilun väheneminen sekä liikenteen sujuvuus ja turvallisuus alueella.

– Toivomme runsaasti palautetta luonnoksesta. Huomioimme palautteen kaavaehdotusta tehdessä, Vaskonen lopettaa.

Kaavaehdotus pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2018 aikana ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi vuoden 2019 alussa. Työ käynnistyi vuonna 2016.

Kaavaluonnos tulee nähtäville myöhemmin tänä keväänä.