Kuntalaiskyselyn perusteella Joensuussa viihdytään. Kuntalaiset haluavat kaupunkia kehitettävän vastuullisesti. Tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi nostettiin työllisyys.

Joensuusta tulee kaupunkilaisille ensimmäiseksi mieleen joki, Ilosaarirock, yliopisto, vehreys, tori ja kaupungintalo. Pääosin mielikuvat ovat positiivia, esimerkkinä

Avoimuus, iloisuus ja vieraanvaraisuus, juuri ne samat seikat, jotka hurmasivat parikymppisen pohjalaisen jo 25 vuotta sitten.

96 prosenttia asukkaista on jo suositellut tai olisi valmis suosittelemaan Joensuuta ystävilleen ja tuttavilleen asuinkunnaksi. Kaikista innokkaimmin Joensuuta suosittelisivat lapsiperheet. Maaseudun ja kantakaupungin välillä ei ole suuria eroja. Lisäksi yli 90 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että väittämä ”Pidän omasta asuinalueestani” vastaa melko tai erittäin hyvin asioiden tilaa.

Tulokset ilahduttavat kaupunginjohtajaa

– Tulokset ilahduttavat, toteaa kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. Virkamiehiin ja kuntapäättäjiin ollaan hänen mukaansa yhteydessä usein silloin, kun on ongelmia.

– Kokonaisuutena tarkasteltuna joensuulaisten tilanne vaikuttaa kuitenkin paljon valoisammalta. Kaupunkilaisilla on myös rakentavia ajatuksia kaupungin kehittämiseen liittyen, jatkaa kaupunginjohtaja.

Joensuulaiset ovat varsin tyytyväisiä moniin asioihin. Lähes 95 prosenttia on sitä mieltä, että väittämä ”Joensuussa on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa” vastaa melko tai erittäin hyvin nykytilaa. Myös väittämien ”Voin elää sellaista elämää kuin haluan”, ”Minulla on ystäviä, tuttuja ja sosiaalista elämää”, ”Tunnen itseni terveeksi” sekä ”Riittävästi kauppoja, ravintoloita ja muita palveluja” koettiin vastaavan melko tai erittäin hyvin nykytilaa.

Joensuuta haluttaisiin kehitettävän vastuullisesti. Lisäksi painotettiin järkevää taloudenpitoa ja Joensuun kehittämistä yhdessä tehden ja välittäen. Tärkeimmäksi kehitettäväksi asiaksi nousi työllisyyden ja yritystoiminnan edellytysten parantaminen. Toiseksi tärkeimmäksi vastauksissa nousi vastuullinen taloudenpito eli hyvin tuotetut palvelut ja järkevä veroprosentti.

Muita tärkeimmiksi nousseita kehitettäviä asioita ovat kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä elinympäristö ja luonto. Vastanneilla, joilla perheessä asuu lapsia, korostuu opetuksen ja koulutuksen kehittämisen tarpeellisuus.

Tietoa haetaan eniten netistä

Viestintäkanavista vastaajat toivoivat kaupungin internet-sivujen olevan keskeinen viestintäkanava. Nuoremmat seuraavat kaupungin sosiaalisen median kanavia huomattavasti vanhempia kuntalaisia enemmän.

Joensuun kaupunki toteutti otantaan perustuvan kuntalaiskyselyn tulevan konsernistrategian ja kaupungin kehittämisen taustalle. Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy ja otannalla tehtyyn kyselyyn vastasi 1073 kaupunkilaista. Vastaajat ovat yli 18-vuotiaita ja edustavat melko kattavasti eri ikäluokkia. Naisia ja miehiä vastaajissa oli lähes yhtä paljon. Tutkimuksen virhemarginaali on samaa luokkaa kuin esimerkiksi vaaligallup-selvitysten tulokset. 944 vastaajaa vastasi sähköisen linkin kautta ja 129 paperilla kirjeitse.

Laaja tiedonkeruu käynnissä

Strategian ja kehittämisen taustalle Joensuun kaupunki kuulee myös suurimpien palvelujen asiakkaita, kolmatta sektoria, erilaisia sidosryhmiä ja henkilöstöä. Kaikissa kaupungin kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on ollut mahdollista vastata huhti-toukokuussa sähköiseen asiakaskyselyyn. Kyselyyn on voinut vastata myös paperilla, mutta suuri enemmistö vastasi sähköisesti. Asiakaskuulemiset ovat laajimmat 2010-luvulla Joensuussa tehdyistä.

Kyselyjen tuloksia analysoidaan parhaillaan. Koululaisilta on kysytty mielipiteitä koulun tiloista, koulussa viihtymisestä, kiusaamisesta sekä kotikaupungista. Päivähoidossa on tiedusteltu palvelukokemuksia niin hoitopaikkaa hakiessa kuin hoitosuhteen aikana ja esimerkiksi sitä kuinka hoitopäivän kulku vastaa perheen toiveita.

Kesän aikana kuullaan kolmatta sektoria eli kaupungin monipuolista järjestökenttää. Henkilökunnalla on ollut mahdollisuus kertoa mielipiteitä heti prosessin alkaessa ja lisää osallistumismahdollisuuksia on luvassa. Kaikissa näissäkin kuulemisissa hyödynnetään sähköisiä kanavia.

 

Tutki tuloksia tarkemmin:
www.joensuu.fi/kuntalaiskyselyt