Energiatehokkuussopimukset ovat vapaaehtoisuuteen perustuva työkalu edistää kuntien, yritysten ja yhteisöjen energiatehokkuutta.

Sopimusten taustalla on EU:n energiatehokkuusdirektiivi. Sen tavoitteita Suomi pyrkii toteuttamaan vapaaehtoisella sopimustoiminnalla. Energiatehokkuus on myös merkittävässä roolissa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja Suomen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttamisessa.

Energiatehokkuustoimet perustuvat vapaaehtoisuuteen ja joustavuuteen

Energiatehokkuussopimukset solmitaan liittyjän ja valtion välillä. Sopimukseen liittyvän toimijan tulee kartoittaa energiankäyttönsä (lämpö, sähkö ja polttoaineet) ja asettaa sopimukseen liittyessään määrällinen energiansäästötavoite.

Sopimuksen tavoitteena on energiansäästöjen saavuttamisen lisäksi kannustaa energiatehokkuuden jatkuvaan parantamiseen ja luoda kestävä toimintamalli osaksi yrityksen tai kuntaorganisaation perustoimintoja.

Koska toiminta on vapaaehtoista, sopimukseen ei liity pakotteita tai sanktioita. Sen sijaan liittyjä voi itse määritellä ne toimet, joilla pyrkii edistämään energiatehokkuuttaan ja saavuttamaan määrällisen energiansäästötavoitteen, tarvelähtöisesti ja omassa tahdissa.

Energiatehokkuussopimukset ovatkin vaihtoehto lainsäädännölle, mikä luo joustavuutta

Sopimukseen liittymisellä merkittäviä hyötyjä

Merkittävin hyöty sopimukseen liittymisellä on se, että toimijat voivat sen jälkeen hakea korotettua valtion energiatukea energiatehokkuutta edistäviin selvitys- ja investointihankkeisiin.

Sopimustoiminta antaa raamit energiatehokkuustoimille, jotka edesauttavat energiankulutuksen pienentymistä, ja tätä kautta tuovat kustannussäästöjä. Järkevä energiankäyttö on lisäksi vastuullista ja vähentää toiminnan ilmastokuormaa. Sopimukseen liittyminen ja sen avulla toteutettavat energiansäästötoimet ovat myös merkittävässä osassa rakentamassa ja vahvistamassa yrityksen, yhteisön tai kunnan myönteistä julkisuuskuvaa.

Millaisille yrityksille sopimus soveltuu?

Energiatehokkuussopimukset soveltuvat kaiken tyyppisille yrityksille koosta tai toimialasta riippumatta.

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa on toimialakohtaiset toimenpideohjelmat. Teollisuuden ja palvelualan puolelta löytyvät myös yleiset toimenpideohjelmat, jotka soveltuvat yleisluonteensa puolesta laajalle joukolle yrityksiä.

Yritykset, joilla ei ole oman toimialan toimenpideohjelmaa Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksessa, voivat liittyä Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan pelkällä kiinteistökannallaan.

Joensuun kaupunki toteuttaa Energiaviraston rahoittamaa hanketta

Energiaviraston rahoittamassa hankkeessa pyritään kannustamaan lisää toimijoita energiatehokkuussopimusten piiriin, niin yritys- kuin kuntapuolelta viestimällä sopimuksista sekä antamalla lisätietoja ja neuvontaa sopimustoimintaan liittyen.

Hankkeessa annetaan lisäksi kuluttajaneuvontaa energia-asioissa eri tapahtumien ja viestinnän muodossa. Hanke toteutetaan koko Pohjois-Karjalan maakunnan alueella kahdeksan kuukauden ajan syyskuusta 2018 huhtikuuhun 2019.

Jos haluat kuulla lisää, miten Sinun yrityksesi voisi liittyä sopimukseen, ole yhteyksissä!

Outi Manninen
hankekoordinaattori
Energia- ja ilmastotyön edistämishanke, Joensuun kaupunki
outi.manninen@joensuu.fi
puh. 050 408 6052

Lisätietoja myös verkosta:
www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi